,
!

2http://school2.oshkole.ru/vlgkrsc02@yandex.ru
5http://volg-school5.ru/volschool5@mail.ru
5 ""http://volg-school5.ru/chk-s-6@mail.ru
13http://school13.vlg-ktu.ru/vdschool13@rambler.ru
16http://school16.vlg-ktu.ruschool16vlg@mail.ru
20http://school20.vlg-ktu.ruecole20@yandex.ru
30http://moycow30.my1.ru/moycow-30@mail.ru
32http://school32.vlg-ktu.ruschoollkr32@yandex.ru
34http://sc34.ru/moycow34@mail.ru
35http://school35.vlg-ktu.ru/shkol35@yandex.ru
35
49http://school49.ruschool49@inbox.ru
72http://shkol72-34.narod.ru/sk72-34@mail.ru
76http://school76.vlg-ktu.ruschool76@inbox.ru
78http://school78.vlg-ktu.rur34schoolkr78@mail.ru
91http://school91.oshkole.ru/91mousosh@list.ru
92http://School92vlg.jimdo.comschool92vlg@yandex.ru
95http://school95.vlg-ktu.ru/kadeti95@gmail.com
98http://school98.oshkole.ru/schoole98@mail.ru
98 http://school98.oshkole.ru/schoole98@mail.ru
12http://www.gymn12.vlg-ktu.ruvdschg12@yandex.ru
14http://gymn14.ucoz.ru/gymn14@mail.ru
2http://2-34.lytseum2@mail.ru
- http://-8.schkola-internat8@yandex.ru
17www.mouvsosh17.narod.ru/mouvsosh17@yandex.ru
c http://oshkole.ru/orgs/382/duc-ko@mail.ru
9http://mou9.oshkole.ru/detsad9@vlg-ktu.ru
3http://crr3.vlg-ktu.rudetsad27@vlg-ktu.ru
41http://syurtaeva41.ucoz.ru/detsad41@vlg-ktu.ru
59http://ds59.oshkole.rudetsad59@vlg-ktu.ru
60http://mdoy60.ucoz.ru/detsad60@vlg-ktu.ru
96http://ds96.oshkole.rudetsad96@vlg-ktu.ru
128http://detskiisad128.ucoz.rudetsad128@vlg-ktu.ru
146http://detsad146.vlg-ktu.rudetsad146@vlg-ktu.ru
165http://detskiisad165.jimbo.comdetsad165@vlg-ktu.ru
174http://detsad174.vlg-ktu.ru/detsad174@vlg-ktu.ru
178http://mou178.oshkole.ru/detsad178@vlg-ktu.ru
200http://detsad200.vlg-ktu.rudetsad200@vlg-ktu.ru
226http://detsad226.vlg-ktu.rudetsad226@vlg-ktu.ru
230http://mou230.oshkole.ru/detsad230@vlg-ktu.ru
235http://mou235.oshkole.ru/detsad235@vlg-ktu.ru
236http://mou236.oshkole.ru/detsad236@vlg-ktu.ru
247http://mou247.oshkole.ru/detsad247@vlg-ktu.ru
253http://mou-ds253.ru/detsad253@vlg-ktu.ru
271http://mou271.oshkole.ru/detsad271@vlg-ktu.ru
273http://detsad273.vlg-ktu.rudetsad273@vlg-ktu.ru
283 http://detsad283.vlg-ktu.ru/ detsad283@vlg-ktu.ru
286http://detsad286.vlg-ktu.rudetsad286@vlg-ktu.ru
291http://moy291.ucoz.ru/detsad291@vlg-ktu.ru
294http://mou294.oshkole.ru/detsad294@vlg-ktu.ru
314http://mou314.oshkole.ru/detsad314@vlg-ktu.ru
329http://detsad329.vlg-ktu.rudetsad329@vlg-ktu.ru
345http://detsad345.ucoz.net/detsad345@vlg-ktu.ru
357http://detsad357.vlg-ktu.rudetsad357@vlg-ktu.ru
373http://www.ds373.ru/detsad373@vlg-ktu.ru
375http://dou375.oshkole.ru/detsad375@vlg-ktu.ru
379http://detsad379.vlg-ktu.rudetsad379@vlg-ktu.ru
386http://mou386.oshkole.ru/detsad386@vlg-ktu.ru
4http://crr4.vlg-ktu.rucrr4@vlg-ktu.ru